Qeedio PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu Qeedio s r. o. na stránkách qeedio.cz a app.qeedio.cz, IČO 17390508, sídlo náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, 15000, zpracovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování uživatelských dat a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Qeedio s r. o., IČO 17390508 se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, 15000 (dále jen „Správce“);
  2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@qeedio.com, tel.: +420 606 637 091
  3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.
 2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl Zákazník a které správce získal na základě plnění Smlouvy o užívaní služby Qeedio na stránce app.qeedio.cz.;
  2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje Uživatelů - oprávněných osob Zákazníka, nezbytné pro plnění Smlouvy;
  3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění dodávky služby a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje Zákazníka a Uživatelů z následujících důvodů:
   1. Za účelem plnění Smlouvy podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
   2. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem;
  2. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění Smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.
 4. Doba uchovávání osobních údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.
 5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
  1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
  2. Subdodavateli správce jsou:
   1. Microsoft Ireland Operations Ltd (cloudové služby);
   2. Google Analytics (analýza webových stránek);
 6. Práva kupujícího
  1. Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:
   1. Na přístup ke svým osobním údajům;
   2. Na opravu osobních údajů;
   3. Na vymazání osobních údajů;
   4. Vznést námitku proti zpracování;
   5. Na přenositelnost údajů;
   6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@qeedio.com;
   7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.
 7. Zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Uzavřením Smlouvy potvrzuje Zákazník, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
  2. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.