Podmínky použití aplikace Qeedio

Před vytvořením uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte Podmínky použití aplikace Qeedio (dále jen Podmínky).

Vytvořením uživatelského účtu dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb a k poskytnutí licence v souladu s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. pokud s podmínkami nebo zásadami nesouhlasíte, uživatelský účet nevytvářejte ani službu nepoužívejte.

 1. Slovníček pojmů
  1. Webová aplikace je softwarová aplikace Qeedio přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese https://app.qeedio.com (dále jen „webové stránky“). Webová aplikace je webová služba typu first line support, která nepřetržitě sleduje kritické firemní procesy, s předstihem identifikuje hrozby, proaktivně nabízí ověřené postupy řešení a doporučení pro následnou činnost a řídí servisní IT týmy. Její součástí je i elektronická dokumentace související s Webovou aplikací. Webová aplikace se souhrnně označuje jako Aplikace. Aplikace je určena pro firemní uživatele (právnické osoby) a jím pověřené osoby.
  2. Provozovatelem Aplikace je společnost SOFTIM.CZ spol. s r. o., Karla Engliše 3201/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 01507729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 207462 (dále také jako „my“).
  3. Zákazníkem Aplikace je právnická osoba, která má na základě B2B smlouvy o užívání Aplikace s Provozovatelem (dále také jako “Smlouva”) právo užívat Aplikaci a tato smlouva je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Provozovatelem.
  4. Uživatelem Aplikace (dále také jako „vy“) je fyzická osoba, která je oprávněnou osobou Zákazníka a tím má na základě uzavřené Smlouvy právo užívat Aplikaci.
 2. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Podmínky upravují užívání Aplikace. Dohodneme-li se s Vámi na individuálních podmínkách užívání Aplikace, mají vždy přednost a tyto Podmínky se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním mezi námi a Vámi.
  2. Při vytváření Uživatelského účtu je uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje vztahující se k jeho osobě. Nakládání s osobními údaji, které nám poskytnete, upravují Pravidla ochrany soukromí.
 3. Licence
  1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Provozovatel.
  2. Založením Uživatelského účtu Vám poskytujeme osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace. Licence se uděluje po dobu trvání uživatelského účtu. Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k užívání Aplikace prostřednictvím GUI, nezpřístupníme Vám zdrojové kódy aplikace. Reverzní inženýrství Aplikace není dovoleno. Užívání externích služeb není předmětem licence.
  3. Licence se uděluje jako bezúplatná nebo úplatná v závislosti na zvolené verzi užívání, jak uvádíme v čl. V. Odměna za licenci je vždy zahrnuta v odměně za užívání dle čl. V.
  4. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn Aplikaci nebo její prvky pozměňovat a/nebo vytvářet odvozená díla.
  5. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí Aplikaci jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob, které mu poskytují realitní služby, pro něž je vyžadován přístup k Aplikaci.
  6. Toto licenční ujednání upravuje také užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace, kterými nahradíme nebo doplníme původní Aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.
  7. Aplikaci není možné užívat způsobem, který by narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu nejste těmito Podmínkami nebo Pravidly ochrany soukromí oprávněni.
  8. Licence zaniká stejným způsobem jako smlouva o poskytování služeb dle čl. VIII odst. 1.
  9. Zákazníkovi ani Uživateli nenáleží jakákoliv oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.
 4. Práva a povinnosti uživatelů
  1. Aplikaci musíte používat dle návodu a v rozsahu povolených funkcí a dle zvoleného tarifu, v případě porušení těchto podmínek neodpovídáme za případnou škodu tím způsobenou.
  2. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet Zákazníka nebo Uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Podmínky, nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů, a to bez ohledu na zvolený tarif užívání.
  3. Zákazník a Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání před uplynutím předplacené doby dle čl. V ve shora uvedených případech.
  4. Zrušením Uživatelského účtu dochází k ukončení poskytování veškerých služeb v Aplikaci a současně k vymazání veškerých dat v Aplikaci. Zrušení uživatelského účtu v souvislosti s ukončením užívání Aplikace nemá vliv na fungování uživatelského účtu co do rozsahu dalších aplikací a služeb, které Provozovatel uživateli také poskytuje.
 5. Úplata za užívání Aplikace
  1. Aplikace je poskytována Provozovatelem za úplatu na základě Smlouvy. Ceny za užívání Aplikace jsou smluvní dle rozsahu poskytovaných služeb.
  2. Délka fakturačního období je 1 měsíc.
  3. Platba za celé fakturační období proběhne na základě faktury, vystavené první den fakturačního období.
  4. Splatnost faktur je 14 dnů od data vystavení.
 6. Odpovědnost za vady
  1. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny Zákazníkem, Uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace nebo užíváním v rozporu s pokyny Provozovatele, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě Zákazníka nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené provozem aplikací třetích osob v Aplikaci.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.
  4. Berte prosím na vědomí, že na webových stránkách Qeedio.cz mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, přičemž Provozovatel není odpovědný za obsah ani dostupnost těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor Provozovatele. Budete-li mít pocit, že obsah umístěný na webových stránky třetích stran je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo obecně uznávanými etickými a morálními principy, měli byste vyrozumět provozovatele takových stránek a budeme rádi, když nám to dáte na vědomí.
 7. Údržba aplikací a další ujednání
  1. Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace je nutné provádět její nepravidelnou údržbu. O plánovaných odstávkách Aplikace vás budeme informovat. V době provádění údržby nemusí být Aplikace dostupná. Provozovatel může provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti. Za dobu nefunkčnosti Aplikace v důsledku údržby nenáleží uživateli finanční kompenzace.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Obsah Smlouvy tvoří tyto Podmínky ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká výpovědí smlouvy, dohodou smluvních stran nebo zánikem Zákazníka nebo Provozovatele bez právního nástupce.
  2. Vytvořením uživatelského účtu dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a Zákazníkem (Smlouva GDPR), přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů a Podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva GDPR se uzavírá na dobu trvání Smlouvy a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Zákazníka nebo Provozovatele bez právního nástupce.
  3. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
  4. Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  5. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude v případě, že bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, Městský soud v Praze. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Praze.
  6. Podmínky mohou být Provozovatelem měněny především z důvodu vývoje cen, na nichž je poskytování Aplikace závislé, z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž Poskytovatel působí a v rámci níž poskytuje služby Aplikace či z důvodu vývoje technologií využívaných při provozování či užívání Aplikace. Změna Podmínek bude uživatelům oznámena elektronickou zprávou na uživatelský účet prostřednictvím Aplikace nebo prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem ve Smlouvě. V případě, že si Zákazník nebude přát být vázán navrhovanou změnou Podmínek užití, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 2 měsíců.
  7. Podle změněných Podmínek podle odst. 6 se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Podmínek, se posuzují podle dosavadního znění Podmínek.
  8. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.